Algemene Voorwaarden Europees Instituut de Baak

 

1. Voorwaarden van toepassing

1.1 Op alle met het Europees Instituut de Baak gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient “het Europees Instituut” telkens gelezen te worden als “het Europees Instituut de Baak en de ter uitvoering van de overeenkomst door het Europees Instituut voor Educatie ingeschakelde derden”.

 

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met het Europees Instituut gesloten overeenkomsten leiden voor het Europees Instituut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij het Europees Instituut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van het Europees Instituut verlangd kan worden.

2.2 Als het Europees Instituut voor de uitvoering van een met het Europees Instituut gesloten overeenkomst derden inschakelt, is het Europees Instituut gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

2.3 Voorzover het Europees Instituut voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever respectievelijk een student, is het Europees Instituut uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

 

3. Plaatsing/toelating

3.1 De aanmelding als student vindt plaats door middel van invulling van een door het Europees Instituut opgesteld inschrijfformulier.

3.2 De studieovereenkomst is van kracht zodra het Europees Instituut het inschrijfformulier heeft ontvangen. Ondertekening cq verzending van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van het studiegeld.

3.3 Door het Europees Instituut aangeboden opleidingen (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.4 In geval van betaling middels automatische incasso, dient de student ervoor te zorgen dat het Europees Instituut per de eerste van de maand in staat is de verschuldigde bedragen per automatische incasso te incasseren.

3.5 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van het Europees Instituut, waarbij kennis- en/of competenties worden getoetst.

3.6 Over de toelating van een student en de overgang naar een volgende module of leergang beslist het Europees Instituut.

 

4. Studiegeld

4.1 Het Europees Instituut is gerechtigd de studieprijs jaarlijks te verhogen.

 

5. Betaling

5.1 Het Europees Instituut kent twee mogelijkheden van betaling: betaling ineens en betaling in termijnen via verplichte automatische incasso.

5.2 Bij betaling ineens dient de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.3 De student die gebruik maakt van betaling in termijnen dient ervoor te zorgen dat het Europees Instituut in staat is de verschuldigde bedragen per automatische incasso te incasseren.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen incassomaatregelen genomen worden. Alle incassokosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de desbetreffende student.

5.5 Als van het Europees Instituut meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (zoals op verzoek te ontwikkelen opleidingen) kan het Europees Instituut voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

 

6. Annuleren/ontbinden/opzeggen

6.1 Bij ontbinding van een overeenkomst met het Europees Instituut (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, hierna te noemen “annulering”), zonder dat er sprake is van een aan het Europees Instituut toerekenbare tekortkoming, geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk, per aangetekend schrijven, dient te geschieden

6.2 Bij annulering tot 3 maanden voor daadwerkelijke aanvang van een studiejaar, conferentie, cursus of activiteit is € 155,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering tot drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.5 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

6.3 Na aanvang van de studie is geen terugbetaling van het studiegeld mogelijk. Indien een student stopt met de studie blijft het gehele studiebedrag waarop de inschrijving betrekking heeft, verschuldigd.

6.4 Bij annulering van door het Europees Instituut op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde programma’s (al dan niet “in company”) worden bij annulering tot een maand voor aanvang de daadwerkelijk door het Europees Instituut gemaakte (door het Europees Instituut te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door het Europees Instituut gemaakte kosten.

 

7. Studie

7.1 Het Europees Instituut behoudt zich het recht voor onder onvoorziene omstandigheden een programma geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal het Europees Instituut de betaalde studiegelden aan de student terugbetalen.

7.2 Het Europees Instituut behoudt zich het recht voor rooster en indeling van een programma te wijzigen. Tevens kunnen wijzigingen aangebracht worden in opzet en inhoud van een programma. Dit zal niet leiden tot een verlaging van het algemene niveau.

7.3 Het Europees Instituut stelt de indeling in trainingsgroepen vast.

7.4 Van studenten wordt verwacht dat zij de opleiding in goede orde volgen. Indien de student naar het oordeel van het Europees Instituut de goede orde en voortgang van de opleiding belemmert, kan het Europees Instituut de student schorsen en vervolgens de overeenkomst met de betreffende student eenzijdig ontbinden. Tegen een dergelijke beslissing kan de student binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen. Er zal geen restitutie van studiegeld plaats vinden.

 

8. Intellectuele eigendom

8.1 Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door het Europees Instituut ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft het Europees Instituut houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De student verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De student mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de student zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

8.2 Verkopen of afstaan aan derden van studiemateriaal is op geen enkele wijze toegestaan.

8.3 Het Europees Instituut behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de student, docent, trainer of derde die handelt in strijd met het hiervoor bepaalde.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Studenten zijn verplicht toegebrachte schade aan eigendommen van het Europees Instituut of studielocatie zo spoedig mogelijk te melden bij de directie van het Europees Instituut.

9.2 Het Europees Instituut is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor directe schade is het Europees Instituut alleen aansprakelijk als deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van het Europees Instituut. Als het Europees Instituut gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan € 1 miljoen.

9.3 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met het Europees Instituut gesloten overeenkomst, dienen studenten bij dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

 

10. Persoonsregistratie

10.1 Door het aangaan van een overeenkomst met het Europees Instituut wordt aan het Europees Instituut toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Het Europees Instituut zal deze gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

10.2 Het Europees Instituut verwerkt persoonsgegevens conform haar Privacy Statement.

11. Overige voorwaarden

11.1 Door inschrijving wordt de student verondersteld kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

Versie 2.1, mei 2022